بسمه تعالی

سوالات دینی پایه دهم انسانی درس های 10 تا آخر کتاب

درس دهم: اعتماد بر او

1-موضوع آیه الیس الله بکاف عبده چیست؟

2-رابطه عزم وتوکل چیست؟

3- تعریف یا حقیقت توکل چیست؟ توضیح دهید:

4-یکی از مهمترین عوامل تقویت کننده عزم . است.

5- آیه وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللّهَ بالِغُ أَمْرِهِ چه پیامی دارد ؟ توضیح دهید:

6- پیام آیه وعَسی اَن تَكرَهُوا شَیئاً وهُوَ خَیرٌ لَكُم وعَسی اَن تُحِبّوا شَیئاً وهُو شَرٌّ لَكُم را بنویسید:

7-انسان متوکل، چگونه انسانی است؟

8-میان توکل و معرفت خدا و ایمان به او چه رابطه ای است توضیح دهید :

9-تکیه و اعتماد به خدا و توکل بر او چه آثاری دارد؟چرا ؟

10-امام علی علیه السلام در دعای خویش در مورد توکل به خداوند چه می فرماید؟

11-بر طبق آیه قُلْ أَ فَرَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ کاشِفاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرادَنيrlm; بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِکاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَکَّلُ الْمُتَوَکِّلُونَ چرا نمی توان بر غیر خدا توکل کرد؟

12-شرایط توکل حقیقی رابنویسید:

13- آیا توکل فقط به معنای گفتن : خدایا بر تو توکل می کنم ، می باشد؟

14- نتیجه توکل قلبی به خداوند چیست؟

15- درچه صورتی خداوند کارهای ما را به بهترین وجه چاره خواهد کرد؟

16- امام صادق علیه السلام در مورد شرایط توکل به خدا چه فرمودند؟

17- توکل در چه جایی درست است؟

-توضیح دهید آیا توکل می تواند جانشین تنبلی و ندانم کاری افراد باشد؟

19- توکل کمک کننده و امید دهنده به کسی است که اهل . . . . . . ، . . . . . و پشتکار است.

20- عکس العمل پیامبر اسلام نسبت به مردمی که اهل فعالیت وکار نبودند ، چه بود؟

21-چرا انسان متوکل اهل معرفت، برای رسیدن به نیازها از ابزار و وسایل بهره می جوید؟

22_ رابطه علل واسباب مادی و توکل به خدا چیست؟

23- تصمیم و توکل چه رابطه ای با هم دارند ؟

24-خصوصیات دوره نوجوانی و جوانی رابنویسید:

25- دوره جوانی را با دوره بزرگسالی مقایسه کنید :

26- دوره نوجوانی وجوانی ، دوران و . است و

27- چرا در دوره نوجوانی و جوانی نیاز به توکل بر خدا بیشتر و شدید تر است؟

برای مطالعه بقیه سوالات لطفا در قسمت ادامه مطالب کلیک نمایید

بسمه تعالی

سوالات دینی پایه دهم انسانی درس های 10 تا آخر کتاب

درس دهم: اعتماد بر او

1-موضوع آیه الیس الله بکاف عبده چیست؟

2-رابطه عزم وتوکل چیست؟

3- تعریف یا حقیقت توکل چیست؟ توضیح دهید:

4-یکی از مهمترین عوامل تقویت کننده عزم . است.

5- آیه وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللّهَ بالِغُ أَمْرِهِ چه پیامی دارد ؟ توضیح دهید:

6- پیام آیه وعَسی اَن تَكرَهُوا شَیئاً وهُوَ خَیرٌ لَكُم وعَسی اَن تُحِبّوا شَیئاً وهُو شَرٌّ لَكُم را بنویسید:

7-انسان متوکل، چگونه انسانی است؟

8-میان توکل و معرفت خدا و ایمان به او چه رابطه ای است توضیح دهید :

9-تکیه و اعتماد به خدا و توکل بر او چه آثاری دارد؟چرا ؟

10-امام علی علیه السلام در دعای خویش در مورد توکل به خداوند چه می فرماید؟

11-بر طبق آیه قُلْ أَ فَرَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ کاشِفاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرادَنيrlm; بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِکاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَکَّلُ الْمُتَوَکِّلُونَ چرا نمی توان بر غیر خدا توکل کرد؟

12-شرایط توکل حقیقی رابنویسید:

13- آیا توکل فقط به معنای گفتن : خدایا بر تو توکل می کنم ، می باشد؟

14- نتیجه توکل قلبی به خداوند چیست؟

15- درچه صورتی خداوند کارهای ما را به بهترین وجه چاره خواهد کرد؟

16- امام صادق علیه السلام در مورد شرایط توکل به خدا چه فرمودند؟

17- توکل در چه جایی درست است؟

-توضیح دهید آیا توکل می تواند جانشین تنبلی و ندانم کاری افراد باشد؟

19- توکل کمک کننده و امید دهنده به کسی است که اهل . . . . . . ، . . . . . و پشتکار است.

20- عکس العمل پیامبر اسلام نسبت به مردمی که اهل فعالیت وکار نبودند ، چه بود؟

21-چرا انسان متوکل اهل معرفت، برای رسیدن به نیازها از ابزار و وسایل بهره می جوید؟

22_ رابطه علل واسباب مادی و توکل به خدا چیست؟

23- تصمیم و توکل چه رابطه ای با هم دارند ؟

24-خصوصیات دوره نوجوانی و جوانی رابنویسید:

25- دوره جوانی را با دوره بزرگسالی مقایسه کنید :

26- دوره نوجوانی وجوانی ، دوران و . است و

27- چرا در دوره نوجوانی و جوانی نیاز به توکل بر خدا بیشتر و شدید تر است؟

- درس یازدهم : دوستی با خدا

1-خواسته های امام سجاد علیه السلام در مناجات المحبین را بنویسید :

2-محبت و دوستی سرچشمه بسیاری از . و انسان است.

3-فعالیتهای آدمی در طول روز ریشه در و او دارد.

4-محبت در زندگی انسان چه نقشی دارد؟ بامثال توضیح دهید:

5-نتیجه تبادل نظر عده ای از اندیشمندان صاحب نام در علوم انسانی در اروپا در مورد معیار رزش واقعی انسان ، چه بود؟

6-امام علی علیه السلام معیار ارزشمندی انسان را چه می داند؟

7-نقش محبت به خدا در زندگی انسان را توضیح دهید:

8-عشق و محبت به خدا در زندگی انسان چه آثاری دارد؟( 6مورد )

9-محبت به حق و ایمان به او چه رابطه ای با هم دارد؟

10-عشق به خدا به چه چیزی تشبیه شده است؟ چرا ؟

11-به چه دلیل عشق به خدا در قلب انسان تحول ایجاد می کند؟ پیامبر اسلام دراین مورد چه فرمودند؟

12-پیام آیه ومِنَ النّاسِ مَن یَتَّخِذُ مِن دونِ اللّهِ اَندادًا یُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللّهِ والَّذینَ ءامَنوا اَشَدُّ حُبًّا لِلّهِ را بنویسید:

13-طبق آیه ومِنَ النّاسِ مَن یَتَّخِذُ مِن دونِ اللّهِ اَندادًا یُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللّهِ والَّذینَ ءامَنوا اَشَدُّ حُبًّا لِلّهِ یکی از خصوصیات مومنان . است.

14-قرآن کریم اساس و پایه ی دینداری را . . . . . . قرار می دهد.

15-آثار محبت به خدا را نام ببرید.

16-بین محبت به خدا و آثار محبت به خدا چه رابطه ای وجود دارد ؟ چرا؟

17-بین محبت به خدا و آثار محبت به خدا رابطه . وجود دارد.

-از آثار محبت به خدا پیروی از خداوند را توضیح دهید:

19-آیه " قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم و الله غفور رحیم"به کدام آثار محبت خدا اشاره دارد؟

20- با توجه به آیه " قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم و الله غفور رحیم" توضیح دهید که آیا محبت قلبی و درونی به خداوند کافی است ؟

21-سرپیچی از دستورات خدا نشانه . است.

22-طبق آیه " قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم و الله غفور رحیم" خداوند شرط اصلی دوستی خود را چه می داند؟

23-ترجمه وپیام حدیث ما احب الله من عصاه را بنویسید:

24-حکمت دستورات و خواسته های خداوند چیست؟

25-خداوند در خواسته هایش فقط و فقط به ما نظر دارد.

26-ازآثار محبت به خدا" دوستی با دوستان خدا " را توضیح دهید :

27-بهنرین راه برای این که دل خود را خانه خدا کنیم چه راهی است؟

28- و.وآنان که در مسیر . قدم برمی دارند ، دوستان خدا هستند؟

29-برترین دوستان ما در زندگی چه کسانی هستند ؟ چرا؟

30-دوستی با رسول خدا و اهل بیت باید با . و همراه باشد.

31- "بیزاری و تنفر از باطل و دشمنان خدا ومبارزه با آنان" را که یکی از آثار محبت به خدا ست ، توضیح دهید.

32عاشقان خدا پرچمدارمبارزه با و . بوده اند.

33-الگوی عاشقان خدا در مبارزه با ستم وپلیدی چه کسانی هستند؟

34-چرا جهاد در راه خدا در برنامه تمام پیامبران الهی بوده است؟

35-نمونه ای از رفتار مستکبران را نام ببرید: راه برطرف شدن این رفتار ها چیست؟

36-دینداری با آغاز می شود و به دنبال دارد.

37-عبارت . پایه واساس بنای اسلام است.

38-پایه و اساس بنای اسلام چیست؟ و مرکب از چه چیز هایی می باشد؟

39-دینداری بر دو پایه استوار است تولّی به معنای . . . . . . .و تبرّی به معنای . . . . . . . . . . است.

40-تولّی و تبرّی چیست ؟ چه رابطه ای با هم دارند؟

41-سفارش امام خمینی به مسلمانان جهان در مورد تولّی وتبرّی چیست؟

درس دوازدهم : یادی از نماز و روزه

1-فلسفه و دلیل احکام چیست ؟

2-تنظیم برنامه ی زندگی در قالب احکام توسط خداوند در بردارنده وظایف ما در ارتباط با چه کسانی است ؟

3-فایده دانستن فلسفه احکام چیست؟

4-چگونه خداوند مهم ترین فایده های احکام را به اطلاع ما رسانده است ؟ چرا ؟

5-دو فایده مهم نماز چیست ؟

6-فایده مهم روزه چیست ؟

7-امام علی علیه السلام در مورد انسان های باتقوا و انسان های بی تقوا چه تمثیلی دارند ؟

8-تفاوت میان انسان های بی تقوا و با تقوا طبق تمثیل امام علی علیه السلام چیست ؟

9-تقوا به معنای . و . است.

10-انسان باتقوا به چه انسانی گفته می شود ؟

11-خود نگهداری در انسان با تقوا به چه معناست ؟

12-خود نگهداری در انسان با تقوا چه نتیجه ای دارد؟

13-کوشش وتلاش انسان با تقوا به چه دلیل و در چه مسیری است ؟

14-راههای تقویت تقوا از نظر قرآن چیست ؟

15-نقش نماز را در بازدارندگی انسان از گناه توضیح دهید :

16-در تکرار نماز چه عاملی موجب دوری از گناهان می شود ؟

17-طبق آیه وَ أَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهىrlm; عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ لَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ ما تَصْنَعُون

آثار نماز را بنویسید :

-چرا با وجود خواندن نماز ، گاه تاثیر آن را احساس نمی کنیم ؟

19-تاثیر نماز به میزان . و ما بستگی دارد.

20-باذکر مثال چگونگی تاثیرگذاری نمازدر انسان را توضیح دهید :

21-کیفیت مطالعه و یا کیفیت نماز چگونه در تاثیر گذاری این امور نقش دارد ؟

22-بیشتر مجرمان وخلاف کاران را چه کسانی تشکیل می دهند؟

23-طبق فرمایش امام صادق علیه السلام ، برای این که متوجه شویم نمازمان پذیرفته شده است یا خیر ،چه باید بکنیم ؟

24-اگر نماز ما را از گناه باز ندارد معلوم می شود که .

25-کوچک نشمردن کناه چه اثاری دارد؟

26-نماز چه موقع انسان را حتی از مکروهات باز می دارد؟

27-نقش نماز را موارد زیر بیان کنید :

الف -نظم

ب - نظافت

ج - توجه به عظمت خدا

29-فلسفه تکبیر درنماز چیست ؟

30-فلسفه رکوع وسجده درنماز چیست ؟

31-در دعای اهدنا الصراط المستقیم از خدا چه خواسته ای طلب می کنیم ؟

32-مفهوم عبارت غیرالمغضوب علیهم ولا الضالین در نماز چیست ؟

33-همه چیز پاک است مگر . چیز.

34-شرایط بدن ولباس نمازگزار چیست ؟

35-لازم است هر مسلمانی نجاسات را بشناسد و را بداند.

36-نجاسات را نام ببرید :

37-کافر کیست ؟

38-شراب و هر مایع . ، نجس است.

39-حکم نوشیدن شراب چیست ؟

40-خداوند در قرآن در مورد شراب را چه می فرماید ؟

41-طبق سخن خداوند در قرآن ، چه چیزهایی از کارهای شیطانی است ؟آثار شراب و قمار چیست ؟

42-چه اعمالی تاثیر نماز را ازبین می برد ؟ نام ببرید :

43-از اعمالی که آثار نماز را ازبین می برد، ناراحت کردن پدر ومادر را توضیح دهید : در این مورد حدیث بنویسید :

44-تاثیر نگاه از روی خشم به پدر ومادر بر نماز چیست ؟

45-از اعمالی که آثار نماز را ازبین می برد، غیبت کردن را توضیح دهید : در این مورد حدیث بنویسید :

46-غیبت کننده تا چند روز نماز و روزه اش پذیرفته نیست ؟

47-روزه چگونه موجب تقویت تقوا می شود ؟ توضیح دهید :

48-میزان موفقیت انسان در رسیدن به هدف های بزرگ به چه چیزی بستگی دارد؟

49-روانشناسان برای موفقیت انسان در کارها چه پیشنهادی دارند؟ پیشنهاد اسلام چیست ؟

50-عملی که اسلام برای تسلط بر خود ودر نتیجه رسیدن به هدف توصیه می کند ، . است.

51-چرا روزه نمونه کامل تمرین صبر وپایداری دربرابر خواهش های دل است ؟نمونه هایی را بنویسید :

52-روزه چگونه موجب می شود کم کم تمام دستورات خداوند ، آسان گردد؟

53-مهم ترین اثر روزه طبق آیه یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّیَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ چیست ؟

54-مبطلات روزه چیست ؟

55- چیز روزه را باطل می کند.

56-احکام روزه را بنویسید :

57-حکم روزه کسی که عمدا تا اذان صبح غسل نکند چیست ؟

58-کسی که به علت عذری مانند بیماری نتواند روزه بگیرد ، چه تکلیفی دارد؟

59-منظور از یک مد طعام چیست ؟ پرداخت آن در چه مواقعی واجب است ؟

60-کسی که عمدا روزه نگیرد چه تکلیفی دارد؟

61-ر چه صورتی هم کفاره وهم قضای روزه بر یک فرد واجب می شود ؟

62-کفاره جمع چیست ؟ چه موقع واجب می شود ؟

63-حکم کسی که به چیزحرامی روزه خود را باطل کند ، چیست ؟

64-وظیفه شخص مسافر چیست ؟

65-شرایط مسافر رابنویسید:

66-منظور از مسافت شرعی و قصد اقامت در احکام مربوط به روزه چیست ؟

67-حکم روزه فرد برای کار حرام چیست ؟

68-حکم روزه فرزندی که با نهی پدر ومادر سفر کرده است ، چیست ؟

.

درس سیزدهم : فضیلت آراستگی

1-آراستگی به چه معناست؟

2-انواع آراستگی را با مثال توضیح دهید:

3-آراستگی باطنی نتیجه چیست؟

4-آراستگی ظاهری نتیجه چیست؟

5-آراستگی چه آثاری دارد؟

6-انسان به طور به آراستگی علاقه دارد؟

7-به چه دلیل میتوان گفت : علاقه انسان به آراستگی یک امر طبیعی است؟

8-دیدگاه پیشوایان ما در مورد آراستگی چیست؟

9-پیشوایان ما به کدام نوع از آراستگی اهمیت می دادند ؟

10-پیشوایان ما آراستگی را از اخلاق . می دانستند.

11-شیوه ی رسول (خدا) در ملاقات با دیگران چگونه بود و ایشان در این باره چه فرمودند ؟

12-خدای تعالی دوست دارد وقتی بنده اش به سوی دوستان خود می رود ، . و باشد.

13-امام صادق در اعتراض یکی از مدعیان زهد به ایشان چه فرمودند؟

14-امام صادق علیه السلام (ع) در باره آراستگی چه می فرمایند؟

15-توصیه پیشوایان دین به مردان در مورد آراستگی چیست؟

16-توصیه پیشوایان دین به ن در مورد آراستگی چیست؟

17-شیوه رسول خدا و پیشوایان در مورد آراستگی چه تاثیری بر ملت ها داشته است؟

-آیا آراستگی اختصاص به زمان حضور و معاشرت ها دارد؟

19-توصیه مهم پیشوایان در عبادت چیست ؟و بیانگر چه می باشد؟

20-تکرار دایمی نماز در آراستگی چه تاثیری دارد؟

21-منظور از مقبولیت چیست ؟ توضیح دهید :

22-نیاز به مقبولیت در چه دوره ای نمود بیشتری دارد ؟ آثار آن کدام است؟

23-پاسخ نادرست به مقبولیت نشانه چیست؟

24-پاسخ درست و نادرست به میلی به نام مقبولیت را توضیح دهید :

25-عفاف چیست؟ نتایج آن کدام است؟

26-چه رابطه ای میان نیاز به مقبولیت و آراستگی وجود دارد؟ توضیح دهید :

27-از آثار عفاف اعتدال و میانه روی را توضیح دهید :

28-یکی از جلوه های عفاف مربوط به و است .

29-اصطلاح قرآنی تبرج را توضیح دهید :

30-قران از زیاده روی در آراستگی به . یاد کرده و آن را کاری می شمارد.

31-انسان عفیف به چه انسانی گفته می شود؟

32-دیدگاه انسان عفیف را در موضوعات زیر تبیین کنید :

الف- آراستگی

ب_ زیبایی ظاهری

ج -حیا

د- مقبولیت

33-چرا انسان عفیف یک انسان با حیا است؟

34-انسان عفیف از چه راهی به دنبال کسب مقبولیت است؟

35-رابطه عفاف و آراستگی چیست؟

36-امام علی علیه السلام در مورد رابطه عفاف و آراستگی چه فرمودند؟

37-امام صادق علیه السلام در مورد رابطه عفاف و آراستگی چه فرمودند؟

38-امام صادق علیه السلام فرمودند : لباس . و . نپوشید که چنین لباسی نشانه سستی و ضعف دینداری فرد است.

39-امام صادق علیه السلام فرمودند : لباس نازک و بدن نما نپوشید که چنین لباسی نشانه و ضعف است.

40-عفاف خصلت زن است یا مرد ؟ به چه دلیل؟

41-چرا وجود عفاف در ن و دختران ارزش بیشتری دارد؟

42-چرا خداوند برای ن احکام ویژه ای قرار داده است؟

43-منظور از این که زن مظهر جمال و زیبایی است ، چیست؟

44-در مقابل نعمت های الهی چه وظیفه ای داریم ؟ مثال بزنید :

45-نعمت خاص خدا به زن چیست ؟ این نعمت چه وظیفه ای را برای او به دنبال دارد؟

46-نتیجه استفاده نادرست از نعمت هایی مانند علم و زیبایی چیست؟

47-عرضه نابجای زیبایی توسط زن در جامعه چه آثاری دارد؟

48-عرضه نابجای زیبایی توسط زن در جامعه به جای گرمی بخشیدن به کانون خانواده ، . و را ازبین می برد واین دو گوهر مقدس را از او می گیرد.

درس چهاردهم : زیبایی پوشیدگی

1-جلوه هایی آشکار از رفتارهای انسانی را نام ببرید: تاثیر آن را در زندگی بنویسید:

2-پوشش مناسب از نشانه های است.

3-چرا پوشش مناسب از نشانه های عفاف است ؟

4-آیا پوشش مناسب ، دستور خدا فقط به ن است ؟

5-از دیدگاه قران کریم ، مردان چه وظایفی دارند ؟

6-از دیدگاه قران کریم ، ن چه وظایفی دارند ؟

7-شرط استفاده ن از زینت آلات ، چیست ؟

8-پوشش ن طبق آیات قرآن چگونه باید باشد ؟

9-امام کاظم علیه السلام در مور حد پوشش چه فرمودند ؟

10-امام صادق علیه السلام به فضیل بن یسار در مورد حد پوشش چه فرمودند ؟

11-طبق آیات قرآن فلسفه پوشش چیست ؟

12-طبق آیه يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا فلسفه حجاب چیست ؟

13-توضیح دهید که آیا اسلام نحوه و شکل پوشش را معین کرده است ؟

14-چگونگی و نوع پوشش ، تا حدودی تابع و . ملت ها و اقوام است .

15-آیا اسلام تنوع پوشش ن را می پذیرد ؟ با چه شرایطی ؟

16-منظور از حجاب برتر چیست ؟

17-درمیان انواع پوشش ها چرا چادر الویت دارد ؟

- ن در حفظ حجاب اسلامی موظف به رعایت چه شرایطی هستند؟

19- آیا حجاب ن موجب سلب آزادی و کاهش حضور آنان در جامعه می گردد؟ دلایل ان را بنویسید :

20-آیا ادعای خانه نشین کردن ن با نگاه قرآن وسیره پیشوایان دین سازگار است؟ چرا؟

21-نمونه ای ن عفیف در تاریخ را بیان کنید که حجاب وعفاف آنان مانع حضور آنان در جامعه نبوده است :

22-آثار فردی و اجتماعی حجاب را بنویسید :

23- آیا رعایت پوشش و حجاب تنها به اسلام اختصاص دارد؟

24-ادیان الهی در مور حجاب چه دیدگاهی داشته اند ؟

25-ادیان الهی ، که در اصل و حقیقت ، یک دین هستند ، همواره بر . تاکید کرده اند و آن را لازمه دین داری شمرده اند.

26-ادیان الهی پوشش را لازمه . شمرده اند.

27-دیدگاه یهود را در مورد پوشش بنویسید :

28- پوشش در مسیحیت چه جایگاهی داشت ؟

29-نمونه هایی از توجه آیین مسیحیت به پوشش ن را بنویسید :

30-چه چیزی نشان می دهد از نظر مسیحیت داشتن حجاب ، به دین داری نزدیک تر ودر پیشگاه خدا پسندیده تر است .

31-در آیین یهود و مسیح نحوه ی حجاب و پوشش چگونه است ؟ توضیح دهید :

32-توضیح دهید که چرا میان پوشش ن و مردان در اسلام تفاوت وجود دارد؟

33-چرا امروزه پایبندی به تعالیم دینی کمتر شده است ؟

34-بی حجابی ن در غرب ناشی از چیست؟ توضیح دهید :

35-ن ایرانی قبل از اسلام پیرو چه آیینی بودند و پوشش آنان چگونه بود؟

36-چرا برخی مورخان غربی ، ایران باستان را منشا اصلی گسترش حجاب در جهان دانست ؟

37-در ادیان دیگر وعموم . ، پوشش ن به صورت یک اصل پسندیده مطرح بوده است . تفاوت ها مربوط به و . آن بوده است.

38-نمونه هایی ازلذت های عفیف بودن را بنویسید :

خدیجه تاج بخشیان منطقه 15

نمرات برتر دانش آموزان دبیرستان شهید نیکبخت خرداد 98

سوالات درس 10 تاآخرکتاب پایه دهم

سوالات درس هشتم 12 انسانی وهفتم 12 ریاضی وتجربی

؟ ,خدا ,، ,توکل ,چیست ,انسان ,چیست ؟ ,توضیح دهید ,به خدا ,علیه السلام ,در مورد ,مورد آراستگی چیست؟ ,الله فاتبعونی یحببکم ,تواند جانشین تنبلی ,کاری افراد باشد؟

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

narboom William ماهنامه سراسری پیک پارسه bagshopz Diego معماری مطالب اینترنتی رزرو هتل دانلود رایگان مقاله tabaser