سوالات درس پنجم / دوازدهم انسانی
۱_اختیار ، حقیقتی و . است.
۲_ برای حرکت اختیاری وغیر اختیاری چندمثال دکر کنید:
۳_اختیار به چه معناست؟
۴_منظور از این که اختیار یک امر وجدانی چیست؟بامثال توضیح دهید:
۵_کسی که اختیار را درسخن یابحث انکارمی کند، در . از آن بهره می برد.
۶_اشعار مولانا : من غلام وآلت فرمان او بیانگر چیست؟
۷_ایا همه وقوع اختیاری است؟ وایا ما در وقوع همه امور عالم نقش داریم؟
۸_مبنای تصمیم گیزی های ما وتعیین کننده عتقبت وسرنوشت ما چیست؟
۹_دلایل وجود اختیار چیست؟ نام ببرید:
۱۰_ازدلایل وجود اختیار * تفکر وتصمیم *را توضیح دهید:
۱۱_تردید درانتخاب چندین راه وکار به کدام دلیل وجود اختیاراشاره دارد؟
۱۲_شعر : این که فردا این کنم یا ان کنم این دلیل اختیار است ای صنم دلیل چیست؟
۱۳_از دلایل وجود اختیار * احساس رضایت یاپشیمانی * را توضیح دهید:
۱۴_احساس ندامت درانسان نشانگر ان است که می توان آن را .
۱۵_ازدلایل وجود اختیار * مسئولیت پذیری * را توضیح دهید:
۱۶_چرا ما آثار وعواقب کارهای خود را می پذیریم؟
۱۷_بر اساس حس اگر به کسی زیان رسانده ایم . آن راجبران میکنیم.
۱۸-عهدها و پیمان ها براساس . استوارند.
۱۹-چرا انسان هنگام پیمان شکنی خود رامستحق مجازات می داند؟
پیام آیه انا هدیناه السبیل اما شاکراواما کفورا چیست؟
زمینه های شکوفایی اختیار رانام ببرید:
خداوند ، قدرت .، و رابه ما عطا کرده وما ماخواسته است بااستفاده از آن ، یدای خود . کنیم وبه برسیم.
خداوند بااعطای قدرت اختیار واراده ازما چه خواسته است؟
آیا قوانین حاکم برهستی ومشیت خداوندمانع اختیارانسان است؟ توضیح دهید:
اعتقادبه خدای حکیم چگونه زمینه ساز شکوفایی اختیارانسان است؟
اعتثاد به خدای حکیم چه آثاری در زندگی انسان دارد؟
اعتقاد به خدای حکیم این اطمینان را به انسان می دهد که رخدادهای جهان تحت یک برنامه و انجام می گیرد.
شعر : قطره ای کز جویباری می رود از پی انجام کاری می رود به کدام زمینه شکوفایی اختیار اشاره دارد؟
اعتقاد به خدای حکیم ، از چه جهاتی به انسان اطمینان می دهد؟ توضیح دهید:
اطمینان به وجود نگهبان وحافظ ، برای جهان ازکجا برای انسان ایجاد می شود؟
ایه * إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ * درمورد زمینه های شکوفایی اختیار چه پیامی دارد؟
انسان میداند که فقط با زندگی در یک جهان . که پشتوانه آن علم و قدرت خداست، وی امکان حرکت و فعالیت دارد.
انسان خداشناس میداند که فقط با زندگی در یک جهان قانون مند که پشتوانه آن . و .خداست، وی امکان حرکت و فعالیت دارد.
فایده زندگی دریک چهان قانونمند ازنظر یک خداشناس چیست؟
زندگی دریک جهان قانونمند ، زندگی درجهانی است که و . بر آن حاکم است.
معنای لغوی واصطلاحی قضا وقدر چیست؟
قدر به معنای . و تقدیر به معنای . است.
قضا به معنای . ، پایان دادن ، . و حتمیت بخشیدن است.
مخلوقات جهان، از آن جهت که خدای متعال با علم خود، اندازه، حدود، ویژگی، موقعیت مکانی و
ٔ الهی زمانی آنها را تعیین می َّ کند، مقدر به. هستند .
مخلوقات جهان از آن جهت که با فرمان و حکم و اراده ایجاد میشوند، به وابسته اند.
وقتی می گوییم قدروقضای الهی برجهان حاکم است ، منظور چیست؟
چرا نه در نقشه جهان نقصی وجود دارد ونه در اجرا وپیاده کردن آن؟
نبود نقص در نقشه جهان به . و نبود نقص در اجرا به . مربوط می شود.
اگروضع جهان تحت تاثیر قدر و قضای الهی قرار نداشت ، چه اشکالاتی پیش میامد؟
آبی که بدای رفع تشنگی می نوشیم به سبب همین . و است.
نادیده گرفتن تقدیرها درجهان چه معنایی دلرد؟ آثارش کدام است؟
خداوند درمورد قصا وقدر الهی و این قانونمندی تخلف ناپذیر واستوار چه مثالی می زند؟
پیام آیه لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ را درمورد قانونمندی جهان بنویسید:
پندار نادرست درمورد قضاوقدر الهی چیست؟
آیا قضا وقدرالهی بااختیار انسان سازگاراست؟
آیا تقدیر الهی ، چیزی ورای قانونمندی جهان ونظم در آن است؟ بادلیل توضیح دهید:
بدون پذیرش . هیچ نظمی برقرار نمی شود وهیچ زمینه ای برای کار. پدید نمی آید.
معنای قضا وقدر الهی این است که هرچیزی . و خاص خود را دارد که توسط انسان قابل یافتن و بهره گیری است.
معنای قضا وقدر الهی این است که هرچیزی مهندسی قاعده خاص خود را دارد که این قواعد ، توسط انسان قابل . و است.
باتوجه به اینکه حضرت علی علیه السلام ازکنار دیوار سست برخاست و زیرسایه دیواری دیگر نشست ،
به این سوالات پاسخ دهید:
الف_یکی ازیاران ایشان ، چه گفت؟
ب_پاسخ امام علی علیه السلام چه بود؟
ج_معنای کلام امام علیه السلام که فرمودند : از قضای الهی به قدر الهی پناه می برم چه بود؟
د_دلیل برداشت نادرست یار امام ازعمل ایشان ، چه بود؟
ه_ هدف امام علی علیه السلام ازاین کار چه بود؟
و_حضرت علی علیه السلام چگونه ،نگرش خود را ازقضا وقدر الهی نشان دادند؟توضیح دهید:
ز_طبق این ماجرا ، رابطه اختیار وقضا وقدرالهی را بنویسید:
ح_ درچه صورت باید بپذیریم که حرکت وتغییر مکان وتصمیم گیری براساس عقل بی فایده است؟
طبق جریان پناه بردن امام علی علیه السلام ازدیوار کج به دیوار محکم توضیح دهید که اعتقاد به قضا وقدر الهی مانع تحرک وعمل انسان نیست.
اعتقادبه قضا وقدر الهی مانع انسان نیست.
فرو ریختن دیوار کج یک . است.
وقتی ازتقدیر جهان به وسیله خدا سخن می گوییم منظورمان چیست؟
آیا وقتی ازتقدیر جهان به وسیله خدا سخن می گوییم منظورمان فقط تعیین طول ، عرض ، حجم ،مکان وزمان یک موجود است ؟ چرا؟
ساده ترین وآشکارترین تقدیرها درجهان کدام است؟
تقدیر الهی در جهان شامل چیست؟ چند مثال بزنید:
منظور از این که اختیار انسان یک تقدیر الهی است ، چیست؟
اختیار انسان یک الهی است.
چرا انسان نمی تواند ازاختیار فرار کند؟
اختیار ویژگی . است.
بر اساس تقدیر الهی خداوند این گونه تعیین کرده که انسان کارهایش را با . انجام دهد
حدود اختیار انسان چقدر است؟توضیح هید:
آسمان ودریا درچه صورتی مسخرانسان می شود؟
ما در چارچوب . حق انتخاب داریم.
تقدیرات وقانونمندی ها هم . کار اختیاری انسان وهم و آن است.
چرا یک عده به جای رسیدن به خوشبختی ، بدبختی را برای خود دقم می زنند؟
نتیجه بی توجهی به نقش تقدیرات در اختیار انسان چیست؟
براساس تاریخ علم ، نظام قانونمند، به انسان چه امکاناتی داده است؟
خداوتد چگونه رابطه میان قدرت اختیار انسان و نظام جهان را سامان داده است؟
رابطه اختیار انسان و اراده خدا چیست؟
چگونه می توان هم به قضا واراده الهی اعتقاد داشت وهم به اراده انسان؟
علت هایی که در پیدایش یک پدیده دخالت دارند، به چند دسته تقسیم می شوند؟
علل عرضی را بامثال توضیح دهید:
علل طولی رابامثال توضیح دهید:
در علل هرعامل به طور مستقیم نقش خاصی را برعهده دارد که بانقش دیگری متفاوت است.
درعلل هر علتی ، به ترتیب ، علت بودن خود را از عامل بالاتر می گیرد.
تفاوت بین علل عرضی وطولی چیست؟
منظور از این که اراده انسان ناشی از اراده الهی است ، چیست؟
در فعل اختیاری ، چه موقع آن فعل انجام می گیرد؟
اراده ما در. اراده خداست وبا آن ندارد.
رابطه اراده ما با اراده خدا رابطه طولی است یاعرضی؟
حضرت علی علیه السلام جنگ صفین را چگونه به قضا وقدر الهی نسبت دادند؟
پاسخ امام علی علیه السلام به شخصی ، مبنی بر جنگ صفین براساس قضا وقدر چه بود؟
برداشت نادرست شخص سوال کننده ازجنگ صفین چه بود؟ پاسخ امام زا دراین مورد بنویسید:

درستی یا نادرستی عبارتهای زیر رابنویسید:

اختیار، که به معنای توانایی بر انجام یک کار و یا ترک آن است، یک حقیقت وجدانى است
بسیاری از امور اختیاری نیست و ما در وقوع آنها نقشی نداریم.
مشیّت خداوند و قوانین حاکم بر هستی مانع اختیار انسان است.
اعتقاد به خدای حکیم، این اطمینان را به آدمی میدهد که جهان خلقت حافظ و نگهبانی
ِ دارد که در کار او اشتباه نیست.
انسان خداشناس میداند که با زندگی در یک جهان قانونمند، که پشتوانه ٔ آن علم و قدرت خداست، امکان حرکت و فعالیت ندارد.
قضا و قدر الهى با اختیار انسان ناسازگار است .
تقدیر، چیزى وراى قانونمندى جهان و نظم در آن است که وقتى به حادثه اى تعلق گرفت، هر قانونى را لغو و
هر نظمى را برهم مىزند.
اعتقاد به قضا و قدر، نه تنها مانع تحرک و عمل انسان نیست، بلکه عامل و زمینه ساز آن است.
ٔ وقتی ازتقدیر جهان به وسیله خداوند سخن می گوییم، منظورمان فقط تعیین طول، عرض، حجم، مکان و زمان یک موجود است.
کسی نمی تواند از اختیار، که ویژگى ذاتى اوست، فرار کند؛ حتى اگر بخواهد فرار کند، باز هم این یک کار غیراختیاری بوده، چون همین کار را با خواست و اراده خودانجام داده است.

نمرات برتر دانش آموزان دبیرستان شهید نیکبخت خرداد 98

سوالات درس 10 تاآخرکتاب پایه دهم

سوالات درس هشتم 12 انسانی وهفتم 12 ریاضی وتجربی

، ,انسان ,اختیار ,الهی ,جهان ,یک ,توضیح دهید ,علیه السلام ,قضا وقدر ,اختیار انسان ,وقدر الهی ,انسان خداشناس میداند

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

نسیم باران دفتر مطالعات و طراحی "برساو نقش" رزی دانلود Matt جراحی زیبایی مرجع تخصصی دانلود کمیک پروانه ای روی شانه ی دلتنگی من 2 اَمِرتات ورزش تیراندازی سئو8