سوالات دینی دوازدهم همه رشته ها /توحید و سبک زندگی

الف: درستی یا نادرستی گزارههای زیر را با (ص/ غ ) مشخّص کنید :
-میانِ بُعدِ فردی توحیدِ عملی و بُعدِ اجتماعی آن رابطه دوسویه وجود دارد .
-انسانِ موحّد دارای شخصیّتی ثابت وپایدار، در جهتِ عبودیّت و پرستشِ خداست .
-هر کسی در زندگی خود از فرمان های خدا اطاعت کند به مراتبی از توحید عملی رسیده است
-برای یک انسان موحد در جهان هیچ حادثه ای در عالم بی حکمت نیست
-دشواری های زندگی انسان نشانه بی مهری خداوند است که مانع برای رشد و شکوفایی است
-پرستش بت ها امروزه در ميان ملل متمدن جايگاهي ندارد
-شرك و بت پرستي در دنياي امروز پيچيده تر و خطرناكتر از گذشته است
-يكي از جوهره هاي بت پرستي خدا را معبود و مقصود ندانستن است
-از بين رفتن بت هاي قديمي به معناي پايان شرك ورزي است
-كدام مورد از ديدگاه قرآن از جمله معيارهاي ثابت شرك و بت پرستي نمي باشد؟
الف-غير خدا را ارباب قرار دادن ب -ابزار و وسيله قرار دادن مصنوعات بشري
ج-پذيرش سرپرستي و عبوديت غير خدا د-رويكرد به جهتي غير از جهت خدا

_پیام های قرآن کریم :

-إن الله ربی و ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم با استناد به آیه به سوالات پاسخ دهید
الف _نتیجه اعتقاد به توحید در ربوبیت چیست ؟
ب_با توجه به آیه راه درست زندگی كدام است؟
آيۀ شريفۀ * أَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَیْهِ وَكِیلًا * بيانگر كدام توحيد است ؟
با تدبر در آيۀ شريفۀ به سواالت زير پاسخ دهيد * وَمِنَ النَّاسِ مَن یَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَیْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَۀٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْیَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِینُ *
الف_پرستشی كه از روی ایمان باشد با پرستشی كه از روی تردید باشد چه تفاوتی دارد ؟
ب_چرا برخی انسان ها در برابر هر خیرو شری كه به آن ها می رسد دو روش متفاوت در پیش می گیرند ؟
ج_ از آيه شريفه چه نكته مهمی براي زندگی دريافت می كنيد ؟
د_ پيام ايه چيست ؟
با تدبر در آيه شريفه *یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّی وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِیَاء تُلْقُونَ إِلَیْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءكُم مِّنَ الْحَقِ * به سوالات پاسخ دهید
الف_با استناد به ایه نشانه انسان موحد در بعد اجتماعی توحید چیست ؟
ب_با توجه به ایه كدام توحید استنباط می شود ؟
ج_با تدبر در آیه ویژگی جامعه توحیدی چیست ؟
با تدبر در آيۀ شريفۀ به سوالات زير پاسخ دهيد :
* وَمِنَ النَّاسِ مَن یَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَیْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَۀٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْیَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِینُ *
الف_پرستشی كه از روی ایمان باشد با پرستشی كه از روی تردید باشد چه تفاوتی دارد ؟
ب_چرا برخی انسان ها در برابر هر خیرو شری كه به آن ها می رسد دو روش متفاوت در پیش می گیرند ؟
ج_از آيه شريفه چه نكته مهمی براي زندگی دريافت می كنيد ؟
با توجه به آیه *أرایتَ من اتّخذَ إلههُ هواهُ أفأنت تكون علیهِ وكیل َ*توضیح دهید؛ تسلیم بودن در برابر امیال نفسانی و فرمان پذیری از طاغوت باعث چه چیزی می شود؟
-پیام آیه شریفه * یا أیها الذین آمنوا التتخذوا عدوّی وَ عدوّكم أولیاء تلقون إلیهم بِالمودة و قد كفروا بما جاءكم من الحق * (ممتحنه/1 )را بنویسید؟

_ جای خالی را با کلماتِ مناسب پُرکنید :
هرسبکی از زندگی ریشه در خاصی دارد واز ویژه ای سرچشمه میگیرد.
هرفردی متناسب با. ، مسیر زندگی خود را انتخاب و برهمان اساس . خواهد کرد.
میزان تاثیر گذاری توحید درزندگی به درجه ایمان افراد به و دارد.
هرکسی در زندگی خود ازفرمان های خدا اطاعت کند به مراتبی از توحید رسیده است.
برای یک انسان جهان معنای خاص خود را دارد.
از نظر انسان موحد دشواری های زندگی نشانه . نیست بلکه بستری برای و اوست.
انسانِ . دارای شخصیّتی ثابت وپایدار است .
میانِ بُعدِ فردی توحیدِ عملی و اجتماعی آن . وجود دارد .
مهم ترین رکن یک جامعه آن است.
بعداجتماعی توحید یه معنی قرارگرفتن همه نهادها وارکان یک جامعه یا . درجهت و . همه جانبه از اوست.
توحید، محور و روح زندگی ، و شرك، محور و روح زندگی است.
قبل ازاسلام بت پرستان بت را می پرستیدند.
اگر كسی دل به هوای نفس سپرده و او را معبود قرار دهد، دچار شرك شده است.
یك نظام اجتماعی علاوه بر ركن ی دارای اركان دیگری مانند.و نیز هست.
ایمان همه افراد یكسان نیست و میزان تأثیر گذاری آن به درجه ایمان افراد بهو. دارد. -كسی كه بنده خداست و او را می پرستد در برابر او . و. است.
بت درون همان . و . همان بت بیرون است.
قدم اول دراصلاح جامعه گرفتارشرک کنونی شناخت و . نوین است.
قران کریم ثابت توحید وشرک وبت پرستی را به مانشان داده و زتدگی فردی واجتماعی خودرا برعهده خودمان گذاشته است.
انتخاب سبک درست زندگی دربین سبک های رایج چه اهمیتی دارد؟
انتخاب مهمی مثل سبک زندگی چگونه باید باشد؟
چگونه و چه موقع یک انسان می تواند یک زندگی توحیدی برای خود تنظیم کند؟
منظور از زندگی توحیدی چیست؟
باذکر نمونه هایی توضیح دهید مهم ترین عامل درتعیین هدف ها چیست؟
آیااعتقاد به توحید درزندگی افراد تاثیریکسان دارد؟
لازمۀ توحیدِ عملی چیست ؟
ابعاد توحید عملی یاتوحید درعبادت رانام ببرید:
بعدفردی توحید عملی راتوضیح دهید و ثمرات آن را بنویسید:
دیدگاه انسان موحد درباره : الف) جهان هستی ب)سختی ها ج) حیوانات
آثارحکیمانه دیدن جهان توسط یک موحد چیست؟
چه نكاتی می توان از شعر>>سر ارادت ما و آستان حضرت دوست / كه هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست<< استنباط كرد؟
شعر * سر ارادت ما و آستان حضرت دوست / كه هر چه بر سرما می رود ارادت اوست* به چه موضوعی اشاره دارد؟
دلیل ثبات شخصیت وآرامش انسان موحد چیست؟
چراانسان موحد یک انسان مسئول است؟
چرا انسان موحد یک انسان امانت داراست؟
امام علی علیه السلام به مردم زمان خود وهمه مردمی که ایمان دارند، چه فرمودند؟
چه عواملی می تواندشخص را گرفتارشرک عملی کند؟
منظور از شرک عملی چیست ؟چه آثاری دارد؟
شخصیت انسان مشرک رابایک انسان موحد مقایسه کنید:
چرا فرد مشرک شخصیت ناپایدار و درونی ناآرام دارد؟
چه خصوصیّاتی در فردِ مشرک ، موجبِ سلبِ آرامشِ او میشود ؟
ویژگیهای انسانِ موحّد را بنویسید ؟
ویژگیهای انسانِ مشرک را بنویسید .
نظام اجتماعی چه ارکانی دارد؟ مهم ترین رکن آن کدام است؟
-منظور از بُعدِ اجتماعی توحیدِ عملی چیست ؟ و چه موقع می توان گفت یک نظام اجتماعی ، نظام توحیدی است؟
جامعه توحیدی چه شاخصه هایی دارد؟
مبنای وحدت وهماهنگی درجامعه توحیدی چیست؟
جامعه موحد دربرابر حکومت غیرالهی و دشمنان خدادومسلمانان و ظالمان چه موضعی دارد؟
موضعگیری ی جامعه موحد را بنویسید:
چه رابطه ای میانِ بُعدِ فردی توحید و بُعدِ اجتماعی آن وجود دارد ؟ کاملاً توضیح دهید
دریک جامعه چه زمانی قدرت های ستمگرقدرت پیدا می کنند؟
چه زمانی صحبت از حاکمیت طاغوت و دستورهای اودرجامعه مطرح می شود؟
باتوجه به پیشرفت بشر آیا انسان وجوامع بشری به سوی زندگی توحیدی حرکت می کند؟
واقعیت تلخی که در زندگی بشرمتمدن امروز وجود دارد چیست؟
شرک های پیچیده ای که امروزه درمیان بشر به چشم میخورد کدام است؟
تصرف جهان توسط بشر به چه دلیل است واثرات آن کدام است؟
نتیجه سرگرم شدن به امور دنیوی وزرق وبرق دنیا چیست؟
دلیل وابزار غفلت ازخدا وآخرت درعصرکنونی چیست؟
قدم اول دراصلاح جامعه شرک زده امروز چیست؟
معیارهای ثابتِ شرک و بت پرستي را از دیدگاهِ قرآنِ کریم بنویسید .
چرا بسیاری از انسانهای امروز ، در عینِ پذیرشِ توحید ، از یادِ خدا غافلند ؟
ریشۀ بت پرستی و شرکِ جدید در دنیای امروزی چیست ؟
وضعیت بت پرستی درجهان كنونی چگونه است
جلوه هایی از شرك جدید را در ساختارهای مختلف زندگی بشر بررسی كنید
جامعه موحّد حكومت چه كسانی را نمی پذیرد؟
اگر در جامعه ای افراد تنها منافع خود را محور فعالیت اجتماعی قرار دهند، آن جامعه با چه مشکلاتی روبرو خواهد شد؟

و : اصطلاحاتِ زیر را تعریف کنید :
-انسانِ موحّد
-توحید عملی
-توحید اجتماعی

نمرات برتر دانش آموزان دبیرستان شهید نیکبخت خرداد 98

سوالات درس 10 تاآخرکتاب پایه دهم

سوالات درس هشتم 12 انسانی وهفتم 12 ریاضی وتجربی

زندگی ,توحید ,بت ,انسان ,ها ,كه ,انسان موحد ,كه از ,از روی ,در برابر ,پرستشی كه ,وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْیَا ,عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ ,انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ ,خَسِرَ الدُّنْیَا وَالْآخِرَةَ

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

یادداشت‌های علیرضا حنیفی پزشکی -مرکز پوست و زیبایی باران Shauna جزوات و مقالات عمران گنجیاب سلامت rezamemory بانک اطلاعاتی آموزشگاه ها آموزشگاه آرايشگري مردانه دانلود رایگان مقاله، کتاب، استاندارد و پایان نامه