سوالات دینی11انسانی درس 13
خدیجه تاج بخشیان
1) عقیده به موعود ومنجی در. وبه خصوص . ، اعتقادی عمیق واستواراست.
2) آیا اعتقاد به موعود ومنجی فقط به شیعیان اختصاص دارد؟
3) اعتقاد به موعود در میان. . چنان ریشه دارد که آثار وجلوه های آن را درزندگی روزانه شان مشاهده می کنیم.
4) درطول تاریخ بین چه گروه هایی درگیری ومبارزه بوده است؟
5) جبهه حق وباطل هرکدام چه ویژگی هایی دارد؟
6) امروز در صحنه جهانی، دوجبهه. . و حضور دارد.
7) سرانجام مبارزه حق وباطل چه خواهد شد.؟
8) دیدگاه خداپرستان درمورد آینده نبرد حق وباطل چیست؟ این دیدگاه نتیجه چه می باشد؟
9) پیام آیه سْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚدر مورد آینده تاریخ چیست؟
10) پیام آیه وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ رادرمورد آینده تاریخ بنویسید:
11) طبق آیه وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي اَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ چه آینده ای برای تاریخ بشریت پیش بینی شده است؟
12) دیدگاه ادیان در مورد موعود ومنجی چیست؟ (اختلاف نظر واتفاق نظرآنان رابنویسید:)
13) طرحی که پیامبران الهی، برای تحقق وعده الهی، از آن سخن گفته اند، چیست؟
14) عقیده اصلی پیامبران الهی درمورد موعود چیست؟
15) اتفاق نظر پیامبران الهی درمورد موعود چیست؟
16) اختلاف نظر ادیان الهی درمورد موعود ریشه درچه چیزی دارد؟
17) اعتقاد به منجی دربین پیروان ادیان، چه فرصتی دراختیار آنان قرار داده است؟
) طبق آیات الهی روزی فرامی رسد که جامعه بشری آماده پذیرش حق خواهند شد اگرچه نخواهند.
19) همکاری پیروان ادیان _به دلیل اتفاق نظر آنان درموردموعود _چه آثارونتایجی دارد؟
20) دیدگاه اسلام را درمورد موعود توضیح دهید :
21) وقتی ازدیدگاه مسلمانان درمورد موعود سخن میگوییم، منظور چیست؟
22) در کتب حدیثی اهل سنت در مورد امام مهدی عج الله چه تاکیدی شده است؟
23) درکتاب های حدیثی . تاکید شده است که امام مهدی عج الله ازنسل و است.
24) معتقدند که امام مهدی عج الله هنوز به دنیا نیامده است.
25) تفاوت دیدگاه شیعه و سنی درمورد امام زمان عجل الله چیست؟
26) مشخص بودن پدر ومادر امام زمان عجل الله چه فایده ای دارد؟
27) فواید زنده بودن امام زمان عجل الله و حضور ایشان در جامعه چیست؟
28) امتیازشیعه نسبت به اهل سنت در اعتقادبه حضرت مهدی عجل الله چه می باشد؟
29) مسئولیت های منتظران را نام ببرید :
30) از مسئولیت های منتظران درعصر غیبت امام عصر عجل الله تقویت معرفت ومحبت به امام را توضیح دهید:
31) چه کسانی محبت بیشتری به پیامبر وامام دارند؟مثال بزنید:
32) تقویت معرفت به امام در محبت به ایشان چه نقشی دارد؟
33) افزایش . به امام عصر عجل الله و تقویت ، وظیفه هرمسلمانی است.
34) پیامبراسلام در مورد تقویت معرفت و محبت به امام زمان عجل الله چه فرمودند؟
35) طبق سخن پیامبر اسلام چه کسانی به مرگ جاهلیت خواهندمرد؟
36) پیامبر اسلام فرمودند: هرکس که دوست دارد خدا را درحال ایمان کامل ومسلمانی مورد رضایت او ملاقات کند، . بپذیرد.
37) تقویت معرفت و محبت به امام زمان عجل الله چه ضرورتی دارد؟
38) در دوران غیبت که دوران فتنه های گوناگون است، مومن حقیقی کیست؟
39) بزرگ ترین مردمان در ایمان ویقین ، ازنظر پیامبر اسلام در دوران غیبت چه کسانی هستند؟
40) چه عواملی درمعرفت ومحبت به امام زمان عجل الله موثراست؟
41) چرا پیامبر اسلام فرمودند: من مات مات و لم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه ؟
42) از مسئولیت های منتظران درعصر غیبت امام عصر عجل الله پیروی ازفرمان های امام را توضیح دهید:
43) رسول خدا می فرماید: خوشا به حال کسی که به حضور"قائم" برسد، درحالی که
44) پیروی از فرمان های امام زمان عجل الله به عنوان یکی ازمسئولیت های منتظران، شامل چه مواردی است؟
45) . درعصر غیبت و. یکی از علائم پیروی ازامام عصر عجل الله است.
46) از مسئولیت های منتظران درعصر غیبت امام عصر عجل الله آماده کردن خود وجامعه برای ظهور را توضیح دهید:
47) منظور ازاین که منتظر، عصر غیبت را عصر آماده باش می داند، چیست؟
48) امام صادق علیه السلام درتوصیف یاران امام زمان عجل الله چه فرمودند؟
49) امام علی علیه السلام درباره کسانی که با امام بیعت می کنند، چه فرمودند؟
50) چه کسانی می توانند درهنگام ظهور ویژگی هایی یک منتظر واقعی راداشته باشند؟
51) منظور از انتظار مثبت وسازنده وانتظار منفی وویرانگر چیست؟
52) انتظار چیست ومنتظر چه کسی است؟

53) در حقیقت انتظار، یک . است ، یک . است.

54) ازنظر برخی جامعه شناسان ، پویایی جامعه شیعه درطول تاریخ به چه عواملی بستگی دارد؟
55) منظور از گذشته سرخ چیست؟
56) منظور از آینده سبز چیست؟
57) یاران امام ، چه کسانی هستند؟
58) یاران امام، پیشتازان . وسازندگان هستند.
59) هسته مرکزی یاران امام زمان عجل الله. . نفر به تعداد یاران پیامبر اسلام در جنگ می باشد.
60) به فرموده امام باقر علیه السلام. . نفر از یاران امام مهدى عج الله از ن اند.
61) بیشتریاران امام زمان عجل الله را . تشکیل می دهد.
62) نقش ن و جوانان در یاوری امام زمان عجل الله چیست؟
63) از مسئولیت های منتظران درعصر غیبت امام عصر عجل الله دعا برای ظهورامام را توضیح دهید:
64) برترین اعمال عصرغیبت چیست؟چرا؟
65) طبق سخن امام علی علیه السلام برترین اعمال عصرغیبت چیست؟
66) فرج وگشایش واقعی برای دینداران چگونه حاصل می شود؟
67) لازمه انتظار امام زمان عجل الله. . است.
68) برطبق دعای افتتاح خواست خود راچگونه باید باخداوند، درمیان بگذاریم؟
69) امام زمان عجل الله چه زمانی ظهور می کند؟
70) عکس العمل مردم در مقابل ظهور امام زمان عجل الله چیست؟
71) باظهور امام زمان چه کسانی به سوی ایشان می شتابند وچه کسانی درمقابل امام می ایستند؟
72) جامعه مهدوی یا حکومتی که امام زمان عجل الله تشکیل می دهد، چگونه حکومتی است؟
73) درعصر ظهور امام زمان عجل الله چگونه همه اهداف انییاء تحقق می یابد؟
74) شاخصه های جامعه مهدوی رانام ببرید:
75) اهداف حکومت امام زمان عجل الله چیست ؟ نام ببرید:
76) ازاهداف حکومت امام زمان عجل الله عدالت گستری را توضیح دهید:
77) سخن پیامبراسلام درمورد عدالت گستری امام زمان عجل الله رابنویسید:
78) درباره وضعیت اقتصادی مردم پس از ظهور ، امام باقر علیه السلام چه فرمودند؟
79) نتیجه تعاون ویاری دادن مردم درعصر ظهور، خود چه نتایجی دارد؟ این موضوع به کدام شاخصه یا اهداف حکومت مهدوی اشاره دارد؟
80) ازاهداف حکومت امام زمان عجل الله آبادانی را توضیح دهید:
81) برطبق وعده قرآن نتیجه ایمان اهالی شهرها وتقوا پیشگی مردم چیست؟
82) نمونه هایی از برکت وآبادانی سرزمین ها رادر عصر ظهور بنویسید:
83) امام صادق علیه السلام درمورد آبادانی وعمران حکومت مهدوی چه فرمودند؟
84) ازاهداف حکومت امام زمان عجل الله شکوفایی عقل وعلم را توضیح دهید:
85) عامل مهم تکامل عقل انسان درعصر ظهور چیست؟
86) دانش بشر در عصرظهور نسبت به ابتدای خلقت چه تغییری می کند؟
87) ازاهداف حکومت امام زمان عجل الله امنیت کامل را توضیح دهید:
88) نمونه هایی از امنیت جامعه مهدوی را ذکرکنید:
89) ازاهداف حکومت امام زمان عجل الله فراهم شدن زمینه رشد وکمال را توضیح دهید:
90) نمونه هایی ازرشد وتکامل بشردر جامعه مهدوی رابنویسید:
91) مهم ترین شاخصه وهدف جامعه مهدوی چیست؟ وچرا؟
92) هریک ازعبارت های زیر به کدام شاخصه واهداف جامعه مهدوی اشاره میکند؟
الف) مردم تا آنجا نسبت به یکدیگر اطمینان دارند که اجازه برداشت ازاموال شخصی خود را به دیگری می دهند.
ب) از ی اموال وثروت خبری نیست.
ج) همه مردم به کسب دانش وفهم اسرار هستی علاقه نشان می دهند.
د) انسان ها بهتر می توانند فرزندان صالح به جامعه تقدیم نمایند.
ه) قطب مرفه وفقیر، طبقه مستکبرومستضعف وجود ندارد.

نمرات برتر دانش آموزان دبیرستان شهید نیکبخت خرداد 98

سوالات درس 10 تاآخرکتاب پایه دهم

سوالات درس هشتم 12 انسانی وهفتم 12 ریاضی وتجربی

امام ,الله ,عجل ,زمان ,های ,جامعه ,عجل الله ,امام زمان ,زمان عجل ,توضیح دهید ,را توضیح ,الهی درمورد موعود ,برترین اعمال عصرغیبت ,پیامبر اسلام فرمودند

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

علائم و داروها و درمان عفونت خون لوازم جکوزی، لوازم استخر و لوازم سونا / پمپ استخر Craig تیکو وبلاگ بصیرت مهندسین مشاور بهین طرح آریا آرامش با تو منتظران ظهور درمان و پیشگیری halemasaale