سوالات دینی 11 انسانی درس 11

خدیجه تاج بخشیان

1)پیامبر اسلام به دستورخداوند ، و.تن از فرزندان وذریه آن بزرگوار را به عنوان جانشین خود معرفی کرده بود.

2)هرامامی مسئولیت داشت ازدوجهت با حاکمان زمان خود مبارزه کند، آن دو جهت کدام است؟

3)امامان وظیفه داشتند براساس اصل . و .باحاکمان ظالم مقابله کنند.

4)آیه المْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا به کدام جهت از مبارزه امامان باحاکمان زمان خود اشاره دارد؟

5)امامان در مبارزه با حاکمان جور تابع چه اصولی بودند؟

6)ازاصولی که امامان درمبارزه باحاکمان ظالم تابع آن بودند، عدم تایید حاکمان راتوضیح دهید:

7)ازاصولی که امامان درمبارزه باحاکمان ظالم تابع آن بودند، معرفی خویش به عنوان امام برحق راتوضیح دهید:

8)امام صادق علیه السلام درروز عرفه ودرمراسم حج چه فرمودند ؟این فرمایش امام به کدام اصل مبارزه باحاکمان جوراشاره دارد؟

9)کدام امام معصوم درمراسم حج درروز عرفه حق حکومت را از آن خود اعلام کردند؟

10)نقش یاران وشاگردان امامان در معرفی ایشان به عنوان امام برحق چه بود؟

11)ازاصولی که امامان درمبارزه باحاکمان ظالم تابع آن بودند، انتخاب شیوه های درست مبارزه راتوضیح دهید:

12)امامان ،شیوه مبارزه خود راچگونه انتخاب می کردند؟ چرا؟

13)رفتارائمه اطهارعلیهم السلام درطول 250سال ، به چه چیز تشبیه شده است؟توضیح دهید:

14)این جمله را تحلیل کنید:" رفتارامامان درطول 250 سال بعدازرحلت پیامبر اسلام مکمل یکدیگراست."

15)تقیه چیست وچرا امامان ازاین روش استفاده می کردند؟

16)ائمه اطهار علیهم السلام می کوشیدند آن بخش ازاقدامات ومبارزات خود را که دشمن به آن حساسیت دارد، درقالب. پیش ببرند.

17)نمونه ای از روش مبارزه امامان ازطریق تقیه را بیان کنید:

)مخفی نگهداشتن رابطه امامان باشاگردان ویارانشان به کدام روش مبارزه امامان اشاره دارد؟

19)زندگانی ی (روش مبارزه) امام علی علیه السلام راتوضیح دهید:

20)امام علی علیه السلام برای حفظ . ، سکوت پیشه کرد.

21)آیا سکوت حضرت علی علیه السلام به معنای گوشه گیری ایشان بود؟

22)مردم پس از . به سوی امام علی علیه السلام آمدند وازایشان خواستند ، حکومت رابپذیرد.

23)امام علی علیه السلام وقتی به حکومت رسیدند چه اقداماتی انجام دادند؟

24)زندگانی ی (روش مبارزه) امام حسن علیه السلام راتوضیح دهید:

25)چرا امام حسن علیه السلام بامعاویه صلح کرد؟

26)امام حسن علیه السلام درصلح نامه خودبا معاویه ازمعاویه چه تعهدی گرفت؟

27)آیامعاویه به تعهدات خود با امام حسن علیه السلام عمل کرد؟

28)زندگانی ی (روش مبارزه) امام حسین علیه السلام را توضیح دهید:

29)تفاوت روش مبارزه امام حسین علیه السلام درزمان معاویه ویزید چه بود؟

30)امام حسین علیه السلام در زمان همان روش راپیش گرفت .

31)چه زمانی امام حسین علیه السلام روش مبارزه خود راتغییر دادند؟

32)دلیل قیام امام حسین علیه السلام علیه یزید چه بور؟

33)یزید چه ویژگی هایی داشت؟

34)امام حسین علیه السلام دلیل قیام خود وبیعت نکردنشان بایزید راچگونه تبیین کردند؟

35)امام حسین علیه السلام نتیجه بیعت با فردی مثل یزید را چه می دانستند؟

36)زندگانی ی (روش مبارزه) امام سجادعلیه السلام راتوضیح دهید:

37)پس ازشهادت امام حسین علیه السلام، سرکوبی وطرفداران . به شدت آغازشد.

38)سرکوبی شیعیان وطرفداران اهل بیت علیهم السلام چه زمانی شدت گرفت؟

39)توابین چه کسانی بودند؟وچرابه این نام خوانده شده اند؟

40)امام سجاد علیه السلام درکنارگسترش معارف از طریق . ، به تجدید حیات پرداخت.

41)نقش امام سجاد علیه السلام در جریان یافتن تشیع به عنوان یک جریان بزرگ فکری وی در جامعه چه بود؟

42)زندگانی ی (روش مبارزه) امام باقرعلیه السلام راتوضیح دهید:

43)چه عواملی باعث شد امام باقر علیه السلام بتوانند اسلام اصیل را معرفی کنند؟

44)اولین اقدام امام باقر علیه السلام درمبارزه با حاکمان جور چه بود؟

45)کدام امام اقدام به تاسیس مدرسه علمی بزرگ نمود و چرا این اقدام ضروری بود؟

46)عکس العمل امام باقر علیه السلام درمقابل پیشنهاد زید برای قیام چه بود؟

47)زید بن علی که بود؟

48)زندگانی ی (روش مبارزه) امام صادق علیه السلام راتوضیح دهید:

49)درزمان امام ناخشنودی نسبت به دستگاه بنی امیه به اوج رسیده بود.

50)عکس العمل امام صادق علیه السلام درمقابل پیشنهاد زید چه بود؟

51)درزمان امام صادق علیه السلام چه جریان هایی علیه امویان فعالیت می کردند؟

52)چرا امام صادق علیه السلام مبارزه خود را علنی تر ک

53)چه عواملی منجرشد دوران اختناق و سخت گیری نسبت به علویان درزمان امام صادق علیه السلام دوباره آغازشد؟

54)نقش امام صادق علیه السلام در گسترش نهضت علمی امام باقر علیه السلام چه بود؟

55)نهضت علمی وفرهنگی امام باقر علیه السلام راتوضیح دهید :

56)زندگانی ی (روش مبارزه) امام کاظم علیه السلام راتوضیح دهید:

57)زندگانی ی (روش مبارزه) امام رضا علیه السلام راتوضیح دهید:

58)چرا مامون امام رضا علیه السلام را به عنوان ولیعهد خود معرفی کرد؟

59)امامت امام رضا علیه السلام را در دو دوره حکومت هارون ومامون باهم مقایسه کنید:

60). سال ازامامت امام رضا علیه السلام در دوره بود.

61)درزمان امامت امام رضا علیه السلام با روی کار آمدن . فعالیت شیعیان بیشترشد.

62)زندگانی ی (روش مبارزه) سه امام آخر راتوضیح دهید:

63)نتیجه تلاش های امامان آخر (امام جواد وامام هادی وامام حسن عسکری)درحفظ اسلام چه بود؟ مثال بزنید:

64)زیارت جامعه کبیره یادگارکدام امام بزرگواراست؟این زیارت نامه چه ارزشی دارد؟

65)در زمان کدام امام فعالیت وکلا ونمایندگان امام اوج گرفت؟

66)وکلا ونمایندگان امامان چه کسانی بودند وچه نقشی داشتند؟

67)در دوران سه امام آخر چه عاملی مانع ازهم پاشیدگی شیعیان شد؟

68)ارتباط ازطریق وکیل درزمان سه امام آخر چگونه زمینه را برای غیبت امام عصر آماده می کرد؟توضیح دهید:

69)در دوره غیبت صغرای امام زمان چه کسانی رابط میان مردم وامام بودند؟

70)نایبان خاص چه کسانی بودند؟

71)چرا مردم در زمان غیبت امام عصر به چهارنایب خاص ایشان رجوع می کردند؟

72)شیوه ارتباط مردم با وکلا چه زمانی قطع شد؟

73)وظیفه ما در برابر پیامبر وامامان چه بود؟

74)حدیث امام صادق علیه السلام را توضیح دهید: مایه زینت وزیبایی ما باشید نه مایه زشتی وعیب ما

75)آیا شیعه بودن تنها به اسم است؟

76)چگونه می توانیم شیعه حقیقی باشیم؟ امام صادق علیه السلام در این مورد چه فرمودند؟

77)هریک ازموارد زیر روش مبارزه کدام یک از امامان بزرگوار است؟

الف) قیام ومبارزه

ب) سکوت برای حفظ مصلحت جامعه

ج) تاسیس مدرسه علمی

د) صلح

ه) تربیت هزاران شاگرد در رشته های مختلف معارف اسلامی

و) گسترش معارف ازطریق دعا

ز)انتقال معارف اسلامی ازطریق شاگردان به نسل های بعد

نمرات برتر دانش آموزان دبیرستان شهید نیکبخت خرداد 98

سوالات درس 10 تاآخرکتاب پایه دهم

سوالات درس هشتم 12 انسانی وهفتم 12 ریاضی وتجربی

امام ,السلام ,علیه ,مبارزه ,دهید ,روش ,علیه السلام ,روش مبارزه ,راتوضیح دهید ,امام صادق ,زندگانی ی ,علیه السلام راتوضیح ,امامان درمبارزه باحاکمان ,السلام درمقابل پیشنهاد ,علیه السلام درمقابل

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

passenger lift - xiweielevator.com استیل شهاب وبلاگ فایل های علمی سفارش طراحی و چاپ آنلاین نماز شب فایل های کمک آموزشی Scuba Fabric - gmknittedfabric.com شرکت گردشگری و زیارتی عطر یاس قیمت و مشخصات خودرو های ایرانی beasmepunho